Všeobecné obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti PLESO, spol. s r.o.

ČLÁNOK 1

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) sa riadia všetky záväzkové vzťahy, ktoré súvisia s uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: PLESO, spol. s r.o., so sídlom 920 01 Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27/B/2682, IČO: 34 139 087, IČ DPH: SK2020388271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 1972/T, telefónne číslo: 033/73 424 97, mobil: 0908 495 836, e-mail: pleso@pleso.sk (Predávajúci) a druhou zmluvnou stranou – kupujúcim (Kupujúci alebo Spotrebiteľ).
 2. Uzavretou kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný v objednávke a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy (Tovar) a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
 3. Tieto VOP platia pre internetový obchod www.pleso.sk.
 4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim (Kúpna zmluva) a sú pre zmluvné strany záväzné. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Príloha 1 – Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Príloha 2 – Formulár na odstúpenie od zmluvy a Reklamačný poriadok.
 5. Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
  Pekárska 23, 917 01 Trnava

ČLÁNOK 2
OBJEDNÁVKA TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy a pôsobí od momentu doručenia Predávajúcemu (Objednávka). Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa vopred riadne oboznámil s týmito VOP, vrátene ich príloh, ich obsahu porozumel, že ich bezvýhradne akceptuje a bude sa nimi riadiť.
 2. O prijatí Objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho zaslaním potvrdzujúceho e-mailu., ktorý obsahuje všetky povinné náležitosti potrebné k uskutočneniu platby. Momentom prijatia Objednávky Predávajúcim, ktorá obsahuje všetky povinné náležitosti, dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Faktúra bude zaslaná spolu s tovarom po pripísaní platby na účet Predávajúceho.

ČLÁNOK 3
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu, za riadne a včas poskytnutý Tovar, zaplatiť kúpnu cenu (Kúpna cena).
 2. Kúpna cena môže byť znížená (Akciová cena), avšak Akciová cena sa vzťahuje len na Tovar, pri ktorom je táto Akciová cena uvedená, a to len do vypredania zásob Tovaru, ak nie je uvedené inak.
 3. Kúpna cena predstavuje cenu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke pleso.sk pri Tovare, v čase odoslania Objednávky. Odoslaním Objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas s cenou, ktorá je v Objednávke uvedená, ako aj s vlastnosťami Tovaru, ktoré sú v čase odoslania Objednávky zverejnené na internetovej stránke www.pleso.sk pri Tovare.
 4. Kúpna cena zahŕňa DPH, nakoľko Predávajúci je platiteľom DPH.
 5. Kúpna cena nezahŕňa náklady na doručenie Tovaru (Doprava) a na zabalenie Tovaru (Balné).
 6. Doprava kuriérom GLS a Balné na Slovensko je vyčíslené spolu v rámci e-mailu potvrdzujúceho doručenie Objednávky, nasledovne: a) poštovné kuriérom GLS a balné s doručením do 24 hodín odo dňa odoslania priamo na adresu adresáta - kupujúceho:
  • - bez dobierky s doručením na adresu kupujúceho 3,50 Eur bez DPH 4,20 Eur s DPH
  • - s dobierkou s doručením na adresu kupujúceho 4,- Eur bez DPH 4,80 Eur s DPH
 7. Úhradu Kúpnej ceny, Dopravy a Balného môže Kupujúci realizovať jedným z nasledovných spôsobov:
  1. na dobierku,
  2. bezhotovostným platobným stykom (bankovým prevodom) na účet Predávajúceho číslo IBAN: SK33 0900 0000 0000 4554 8475, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., variabilný symbol: číslo objednávky
  3. v hotovosti do pokladne pri osobnom prevzatí Tovaru (bez Dopravy a Balného).
 8. Spôsob realizácie platby Kúpnej ceny si Kupujúci zvolí v Objednávke.
 9. Pri bezhotovostnom platobnom styku sa Kúpna cena, vrátane Dopravy a Balného, považuje za uhradenú až momentom pripísania na účet Predávajúceho. V prípade neuvedenia správneho variabilného symbolu sa bude platba považovať za uhradenú až momentom identifikácie takejto platby.
 10. Bez ohľadu na Kupujúcim zvolený spôsob platby je faktúra dodaná Kupujúcemu spolu s Tovarom ako daňový doklad a dodací list a zároveň aj záručný list.

ČLÁNOK 4
DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť prijatú Objednávku v čo najkratšom čase, obvykle do 3-5 pracovných dní, maximálne však do 7 pracovných dní odo dňa prijatia Objednávky. O vyexpedovaní Objednávky Predávajúci informuje Kupujúceho e-mailom na e-mail uvedený v Objednávke. K tejto dobe je potrebné pripočítať bežne 24 hodín pri doručení kuriérom GLS v rámci Slovenskej republiky. V prípade, ak Tovar objednaný Kupujúcim nie je na sklade, Predávajúci informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, v ktorom zároveň uvedie predpokladaný termín doskladnenia Tovaru.
 2. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje jedným z nasledovných spôsobov:
  1. kuriérom GLS na adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke
  2. osobným odberom Tovaru Kupujúcim, počas otváracích hodín na adrese: PLESO, spol. s r.o., 920 01 Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27/B/2682.
 3. Spôsob dodania Tovaru si Kupujúci zvolí v Objednávke.
 4. V prípade doručenia Tovaru mimo územia Slovenskej republiky je Kupujúci povinný Predávajúceho vopred kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.
 5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až prevzatím Tovaru a úplným zaplatením Kúpnej ceny (vrátane Doprava a Balného).
 6. Kupujúci je povinný Tovar prevziať, a to v dohodnutom mieste a čase, osobne alebo prostredníctvom inej osoby. Tovar sa považuje za prevzatý momentom odovzdania Tovaru Kupujúcemu.

ČLÁNOK 5
VRÁTENIE TOVARU A PLATIEB
A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. V súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (Zákon) je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 2. Kupujúci sa zaväzuje pred uplatnením práva na odstúpenie podľa ods. 1 tohto článku oboznámiť sa s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (Príloha 1 VOP)
 3. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie podľa ods. 2 tohto článku uplatniť písomným oznámením o odstúpení, zaslaným na adresu PLESO, spol. s r.o., 920 01 Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27/B/2682 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu pleso@pleso.sk. Kupujúci môže použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v Prílohe 2 VOP
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 1 tohto článku.
 5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať riadne zabalený Tovar spolu s kópiou faktúry a dokladu o zaplatení späť na adresu Predávajúceho: PLESO, spol. s r.o., 920 01 Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27/B/2682. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kupujúci zaväzuje vrátiť Tovar nenosený, nepraný so všetkými visačkami.
 7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal za Tovar, vrátane nákladov na dodanie objednaného tovaru (Doprava a Balné). Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia.
 8. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa ods. 7 tohto článku pred tým, ako mu je tovar vrátený.
 9. Náklady na vrátenie objednaného Tovaru znáša Kupujúci.
 10. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci je oprávnený znížiť platbu podľa ods. 7 o adekvátnu čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty Tovaru v zmysle tohto odseku tohto článku.

ČLÁNOK 6
REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Na všetok predávaný Tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí a ďalej za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, pričom Predávajúci nezodpovedá za tie vady, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo vystavením netypickým podmienkam.
 3. Kupujúci sa zaväzuje Tovar pri prevzatí riadne prezrieť a ak zistí výrobné vady, zaväzuje sa reklamovaný tovar čo najskôr zaslať na adresu Predávajúceho: PLESO, spol. s r.o., 920 01 Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27/B/2682, spolu s uvedením dôvodu reklamácie a fotokópiou dokladu o úhrade Tovaru (reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku).
 4. Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenia. V prípade, ak je reklamácia oprávnená, zaväzuje sa ju Predávajúci vybaviť v lehote do 30 dní od jej doručenia.
 5. V závislosti od druhu reklamácie bude reklamovaná vada na výrobku odstránená, a ak nie je možné vadu odstrániť, Predávajúci vymení Tovar kus za kus, prípadne za iný Tovar vybraný Kupujúcim do hodnoty reklamovaného Tovaru a zašle na vlastné náklady Kupujúcemu alebo poskytne Kupujúcemu zľavu z ceny alebo Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu, vrátane Poštovného a Balného.
 6. Predávajúci sa zaväzuje pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak bola reklamácia uplatnená do 12 mesiacov od kúpy Tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak bola reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy Tovaru a Predávajúci reklamáciu zamieta, je povinný informovať Kupujúceho, o tom, komu je možné zaslať Tovar na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácie rozumie v súlade s § 2 písm. n) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 7. Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

ČLÁNOK 7
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci sa zaväzuje všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaväzuje sa osobné údaje spracovávať s náležitou starostlivosťou a v súlade s povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov.
 2. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho, pri fyzickej osobe v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, mesto, PSČ a krajina), prípadne dodacia adresa, ak je odlišná od fakturačnej adresy, telefón a e-mail (ďalej aj len ako „osobné údaje“). Údaje požadované od právnickej osoby/živnostníka: názov, sídlo, IČO, IČ DPH.
 3. Poskytovanie osobných údajov Kupujúcim je nevyhnuté za účelom vybavenia Objednávky Kupujúceho. V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia ide teda o zmluvnú požiadavku Predávajúceho, bez ktorej by nebolo možné riadne vybaviť Objednávku a ani uzatvoriť Kúpnu zmluvu. Predávajúci požadované (poskytnuté) osobné údaje od Kupujúceho využíva len k zabezpečeniu realizácie Objednávky Kupujúceho, t. j. osobné údaje, ktoré Kupujúci poskytne Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre účely naplnenia Kúpnej zmluvy a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 4. Osobné údaje týkajúce sa vybavenej Objednávky Predávajúci uchováva počas nevyhnutnej doby, spravidla na päť rokov odo dňa jej doručenia. Elektronické údaje Kupujúceho sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho. Databázu obsahujúcu osobné údaje Predávajúci chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
 5. Osobné údaje v obmedzenej miere, t. j. výlučne daňové doklady Predávajúci spracováva len za účelom plnenia jeho daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov Kupujúceho je plnenie právnej povinnosti Predávajúceho v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a bude ich spracovávať v súlade s § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.
 6. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne a iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k riadnemu vybaveniu Objednávky Kupujúceho.
 7. Predávajúci osobné údaje poskytnuté Kupujúcim neposkytne tretím osobám, okrem prípadu kedy je to nevyhnutné z dôvodu vybavenia Objednávky, najmä jej riadneho doručenia Kupujúcemu.
  V súvislosti s vybavením Objednávky sa predpokladá, že osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:
  • GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. so sídlom Budča 1039 SK-96233 Budča IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č 9084/S.
 8. Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom a tiež má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
 9. Predávajúci využíva cookies, avšak výlučne funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie webstránky.
 10. Kupujúci má právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom 820 07 Bratislava, Hraničná 12, v prípade, ak sa domnieva, že spracovávanie jeho osobných údajov Predávajúcim je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

ČLÁNOK 8
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS).
 2. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (Zákon o alternatívnom riešení sporov) a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- Eur.
 3. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 1 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 4. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5,- Eur s DPH.Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

ČLÁNOK 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. VOP sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. VOP platia v znení uverejnenom na internetovej stránke pleso.sk.
 2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa spravujú najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 3. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa spravujú najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.